Fundusz Pożyczkowy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (zwany dalej FP PES) to program realizowany przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

Kto może otrzymać wsparcie?

Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są podmioty ekonomii społecznej, których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, w szczególności zaś:

  • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne prowadzące zarejestrowaną w KRS działalność gospodarczą.
  • podmioty reintegracyjne, w szczególności: Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS) oraz Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
  • organizacje pozarządowe lub podmioty pożytku publicznego, w szczególności: spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, spółki non-profit.

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty, które:

  • spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy („MŚP”),
  • posiadają siedzibę lub funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego lub wielkopolskiego,
  • wykażą osiągnięcie, w ramach przedsięwzięcia planowanego do sfinansowania ze środków pozyczki, co najmniej jednej kategorii korzyści społecznych, określonych w Regulaminie FP PES,
  • terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec ZUS,
  • zostali pozytywnie zweryfikowani w bazach informacji gospodarczych.

Więcej informacji na stronie: https://frw.pl/pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

Zachęcamy do skorzystania i zapraszamy na doradztwo finansowe.