Idea Marketu Społecznego

Market Społeczny. Nazwa powstała spontanicznie w ramach burzy mózgów przeprowadzonej na jednym ze spotkań zespołu WRK ZOP (Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych). Do tego dorzucone niebawem zostało hasło „Twoje zakupy mają sens!”. W markecie, jak to w markecie, chodzi o zakupy. Ale TEN market nie jest zwykłym sklepem!

Market Społeczny jest innowacyjnym narzędziem promocji produktów i usług ekonomii społecznej, pierwszym w Polsce portalem e-commerce wspierającym rozwój podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. To przyjazna przestrzeń pośrednictwa między sprzedawcą i klientem oraz miejsce, które pozwala na prezentację oferty i budowę w świecie wirtualnym wizerunku podmiotów ekonomii społecznej, takich jak:

  • fundacje i stowarzyszenia z działalnością odpłatną lub gospodarczą
  • spółki non profit
  • Zakłady Aktywności Zawodowej
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej
  • Spółdzielnie Socjalne.

Kupując w z Markecie Społecznym rozwijasz przedsiębiorczość społeczną, wspierasz reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem, wspomagasz tworzenie nowych miejsc pracy, wspierasz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, pomagasz w realizacji celów społecznie użytecznych.

Pomysłodawcą i wydawcą Marketu Społecznego jest Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych. Największy w Wielkopolsce związek stowarzyszeń zrzeszający od 1990 roku wielkopolskie organizacje pozarządowe oraz organizacja wspierająca rozwój podmiotów ekonomii społecznej.

Wesprzemy Twoje działania

Chciałbyś zaangażować się społecznie? Założyć organizację pozarządową? Rozpocząć działalność jako podmiot ekonomii społecznej?

Skontaktuj się

SŁOWNICZEK

Fundacje i Stowarzyszenia

Fundacja to forma prawna organizacji pozarządowej. Fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą.

W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji, w formie aktu notarialnego, fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację.

W Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę fundacji, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa o fundacjach.

Stowarzyszenie jest to organizacja powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania.

W Polsce specjalnymi odmianami stowarzyszeń, oddzielnie uregulowanymi w przepisach prawa i mającymi specjalne cele, są: partie polityczne, komitety wyborcze, związki wyznaniowe, organizacje pracodawców, związki zawodowe i cechy rzemieślnicze.

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę stowarzyszeń, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa Prawo o stowarzyszeniach.

Ustawa ta określa również definicję stowarzyszenia. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, opierając ją na pracy społecznej członków.

Ustawa wyodrębnia dwa główne rodzaje stowarzyszeń: stowarzyszenia (= rejestrowe, podlegające rejestracji w KRS) oraz stowarzyszenia zwykłe.

Spółki non profit

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością non profit

Ciekawą formą działań społecznych jest możliwość prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością non profit. Spółka z o.o. może mieć inne cele, niż osiąganie zysku, tj. cele społeczne. Zyski z działalności gospodarczej spółki non profit nie podlegają podziałowi między udziałowców. Są one przeznaczane na cele społeczne, które założyciele wpisują do umowy spółki.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być zakładane przez osoby fizyczne i prawne, w tym przez fundacje i stowarzyszenia.

Najważniejszym dokumentem wewnętrznym jest umowa spółki, sporządzona w formie aktu notarialnego. Określa ona między innymi cele, strukturę, liczbę i wysokość udziałów.

Zakłady Aktywności Zawodowej

Zakład aktywności zawodowej (ZAZ) jest to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka tworzona w celu zatrudnienia osób z niepełnosprawnością ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a także z umiarkowanym stopniem, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

Podstawą prawną działania ZAZ jest ustawa o rehabilitacji oraz rozporządzenie o ZAZ-ach.

Spółdzielnie Socjalne

Spółdzielnia socjalna jest to rodzaj spółdzielni pracy, opierającej się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków. Członkami spółdzielni socjalnej muszą być co najmniej w 50% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Ustawowo celem spółdzielni jest powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy jej członków.
Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków.
Podstawą prawną dla działania spółdzielni socjalnych jest ustawa o spółdzielniach socjalnych oraz ustawa Prawo spółdzielcze.
Spółdzielnia socjalna nie może mieć mniej niż 5 i więcej niż 50 członków.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztat terapii zajęciowej (WTZ) jest to placówka wykonująca rehabilitację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością. Terapia realizowana jest poprzez terapię zajęciową. Podstawą prawną działania WTZ jest ustawa o rehabilitacji oraz rozporządzenie o WTZ-ach.

Przedsiębiorczość społeczna

Przedsiębiorstwo społeczne jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który wyznacza sobie cele społeczne i który inwestuje wypracowane nadwyżki na cele społeczne i związany z tym rozwój działalności.
Zyski nie są przeznaczane na rzecz akcjonariuszy czy właścicieli.
Celem PS jest ponadto integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej.

Podmioty Ekonomii Społecznej

Formy prawne, które wpisują się w działania w obszarze ekonomii społecznej nazywamy podmiotami ekonomii społecznej (PES). Należą do nich:
– fundacje
– stowarzyszenia
– spółdzielnie pracy
– spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych
– spółdzielnie socjalne
– spółki non profit
– Centra Integracji Społecznej (CIS)
– Kluby Integracji Społecznej (KIS)
– Zakłady aktywności zawodowej (ZAZ)
– Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW)

NGO / Organizacje pozarządowe

Organizacja pozarządowa (ang. non-government organisation, w skrócie NGO) jest to organizacja, która działa na rzecz wybranego interesu publicznego i nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Organizacje pozarządowe często nazywane są trzecim sektorem. Organizacje pozarządowe są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale działają w interesie publicznym, a nie prywatnym.

Definicję organizacji pozarządowej zawiera art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którym organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.