Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/klient.dhosting.pl/wrk/market-spoleczny/wp-includes/post-template.php on line 284

Regulamin sklepu

A. Zasady ogólne

1. Sklep internetowy (dalej „Sklep”) umieszczony pod adresem marketspoleczny.pl prowadzony jest przez WRK ZOP (Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych), ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań, REGON 630337884, NIP 7781127985, KRS 0000078889.
2. Celem Sklepu jest promocja i sprzedaż produktów wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej (dalej „PES” lub „Twórca”).
3. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu należy się zwracać do WRK ZOP: marketspoleczny[at]wrk.org.pl, tel. 61 85 30 930 , 61 62 32 145.
4. Sprzedawcą produktów i usług prezentowanych w Sklepie są PES określone każdorazowo na poszczególnych stronach prezentujących dane produkty i usługi.
5. WRK ZOP nie bierze odpowiedzialności za treści (teksty, zdjęcia) produktów i usług oferowanych w Sklepie przez PES, ich zgodność z faktyczną ofertą PES oraz cały proces sprzedaży realizacji zamówienia (w tym czas realizacji zamówienia przez PES).
6. Każdy PES ponosi pełną odpowiedzialność za treść prezentowanych przez siebie w Sklepie produktów i usług, ich zgodność z faktyczną ofertą oraz cały proces sprzedaży i realizacji zamówienia.
7. Właściwą stroną umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu jest PES, którego produkt lub usługę zamówił użytkownik Sklepu (dalej „Użytkownik”).
8. Ceny produktów i usług podane w Sklepie są kwotami brutto.
9. Użytkownik składa zamówienie poprzez dodanie wybranych produktów i usług do koszyka zawierającego informacje potrzebne do realizacji zamówienia, wypełnienie formularzy „Dane zamawiającego” oraz opcjonalnie „Adres wysyłki” i „Dodatkowe informacje” (dane do faktury), akceptację regulaminu sklepu oraz akcję złożenia zamówienia.

B. Umowa sprzedaży

1. Prezentacja produktów i usług wystawionych na sprzedaż nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
2. Złożenie zamówienia w Sklepie w sposób określony w punkcie A9 powoduje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy PES a podmiotem składającym zamówienia (użytkownikiem Sklepu, dalej „Kupujący”).
3. Stronami umowy sprzedaży jest PES którego dotyczy zamówienie oraz użytkownik Sklepu składający zamówienie.
4. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ust. 1 Kodeksu cywilnego.
5. Do kwestii nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r., ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r., oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
6. Za powstałe szkody Strony umowy ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
7. Spory wynikłe ze stosowania umowy rozstrzyga w postępowaniu cywilnym sąd powszechny właściwy miejscowo dla PES.
8. W przypadku wystąpienia sporu, Strony umowy będą najpierw dążyć do jego ugodowego rozwiązania.

C. Prawa autorskie

1. Wskutek niniejszej umowy majątkowe prawa autorskie stają się własnością Kupującego, a osobiste prawa autorskie pozostają przy Twórcy. Kupujący jest uprawniony do wprowadzenia produktu do dalszego obrotu. Kupujący nie uzyskuje innych praw związanych z własnością intelektualną dotyczącą produktu, w szczególności prawa do korzystania z patentu, znaku towarowego lub wzoru użytkowego, które dotyczą sprzedawanego produktu.
2. W przypadku, gdy Kupujący zbędzie produkt drogą zawodowej odsprzedaży, jest on zobowiązany, na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. do wypłaty Twórcy wynagrodzenia z tytułu dokonania zawodowo odsprzedaży tego produktu i umożliwienia twórcy dochodzenia swojego uprawnienia od kolejnego nabywcy produktu [w przypadku gdy wartość odsprzedaży jest wyższa bądź równa równowartości 100 euro].
3. Kupujący zobowiązany jest, na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do udostępniania Twórcy rzeczy będącej przedmiotem sprzedaży, w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania prawa autorskiego. W takim wypadku, Kupujący może domagać się od Twórcy odpowiedniego zabezpieczenia oraz wynagrodzenia za korzystanie. Kupujący zobowiązany jest także do zapewnienia twórcy możliwości dochodzenia uprawnienia przyznanego mu na mocy powołanego powyżej art. 53 ust. 3 od kolejnego nabywcy produktu.
4. Kupujący zobowiązany jest, na podstawie art.60 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do zapewnienia twórcy możliwości sprawowania odpłatnego nadzoru nad dziełem plastycznym. Kupujący zobowiązany jest także do zapewnienia Twórcy możliwości dochodzenia tego uprawnienia od kolejnego nabywcy produktu.

D. Sposoby dostawy, formy płatności

1. Przedmiot zamówienia może zostać dostarczony Kupującemu na adres podany w zamówieniu za pośrednictwem Poczty Polskiej.
2. Kupujący może również odebrać produkty osobiście w miejscu wskazanym przez PES.
3. Płatność za zamówione produkty i usługi następuje w formie przelewu internetowego na wskazany Klientowi numer rachunku bankowego PES.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia, w przypadku niektórych produktów, określonych sposobów dostawy lub płatności.

E. Warunki wykonywania uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową

1. Kupujący będący osobą fizyczną, nabywającą rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeku cywilnego z dnia 5 września 2002r., w przypadku niezgodności produktu z umową może domagać się od PES nieodpłatnej naprawy albo wymiany produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli w związku z tymi przyczynami Kupujący nie może żądać naprawy albo wymiany, albo jeżeli PES nie zdoła tego uczynić w odpowiednim czasie lub jeżeli naprawa czy wymiana narażałaby Kupującego na znacznie niedogodności, może on domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że wady są nieistotne.
2. Kupujący ma prawo wystosować względem PES opisane powyżej żądania w ciągu dwóch lat od dnia wydania produktu Kupującemu. Kupujący traci swoje uprawnienia jeżeli nie zgłosi swojego żądania w terminie dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu z umową.
3. Kupujący powinien dostarczyć produkt na adres PES wraz z potwierdzeniem zakupu i opisem niezgodności.
4. Nieodpłatność naprawy albo wymiany oznacza, że PES zwróci Kupującemu koszty dostarczenia produktu na adres magazynu w przypadku przesłania za pośrednictwem Poczty Polskiej jako paczki ekonomicznej.
5. W przypadku zwrotu kosztów przesyłki, obniżenia ceny albo skutecznego odstąpienia od umowy Kupujący jest zobowiązany do podania swojego numeru konta, gdy dostawa przedmiotu zamówienia nastąpiła poprzez przesyłkę za pobraniem, albo gdy odebrano ją z magazynu.
6. Jeżeli PES w ciągu 14 dni od otrzymania żądania Kupującego nie ustosunkuje się do niego, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
7. PES zadośćuczyni żądaniom Kupującego w terminie 14 dni od daty ustosunkowania się do zgłoszenia.

F. Warunki wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi

1. W przypadku gdy Kupujący nie jest osobą fizyczną nabywającą rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może on wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym, Kupujący może żądać usunięcia wad, wymiany produktu, odpowiedniego obniżenia ceny. Może też odstąpić od umowy.
3. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z upływem roku od dnia wydania produktu Kupującemu.
4. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi PES o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi PES o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. Gdy Kupujący jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli Kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przyrzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie PES o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił PES niezwłocznie po jej wykryciu.
5. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej wygasają z upływem roku od chwili, kiedy Kupujący dowiedział się o istnieniu wady. Jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady prawnej dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, termin ten biegnie od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

G. Warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji

1. PES nie udziela gwarancji na jakiekolwiek wystawione na sprzedaż produkty.
2. Gwarancji udziela Twórca produktu jeżeli jest tak wyraźnie postanowione i przedstawione na stronie ofertowej.
3. Termin, w którym Kupujący może realizować swoje prawa oraz zakres tych praw i procedurę ich dochodzenia, określone są dla każdego produktu indywidualnie. Zamieszcza się je w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.

H. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący może, kontaktując się PES zrezygnować z zamówienia jeżeli nie zostało jeszcze zrealizowane.
2. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r., Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 10 dni od daty wydania mu przedmiotu zamówienia.
3. Nie dotyczy to umowy sprzedaży, której przedmiotem są produkty, które ze względu na swój charakter lub z mocy odpowiednich przepisów nie podlegają zwrotowi.
4. W związku z odstąpieniem od umowy, strony umowy (czyli PES i Kupujący) zobowiązane są do zwrócenia sobie przedmiotów świadczenia w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

I. Ochrona danych osobowych

1. Do ochrony danych osobowych odnosi się dokument zatytułowany „Polityka prywatności”, znajdujący się pod adresem: http://www.marketspoleczny.pl/polityka-prywatnosci.
2. Zawarcie umowy sprzedaży jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez PES.

J. Postanowienia końcowe

1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przesłania, bądź opóźnienie w przesłaniu wiadomości e-mail spowodowane przez administratorów serwerów pocztowych albo oprogramowanie wykorzystane przez Użytkownika.
2. Różnice pomiędzy prezentacją produktu na stronie ofertowej a jego wyglądem rzeczywistym wynikające z przyczyn tkwiących w sprzęcie wykorzystywanym przez Kupującego nie mogą być podstawą do dochodzenia uprawnień z tytułu niezgodności produktu z umową albo z tytułu rękojmi.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2014 r.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości modyfikowania regulaminu. Wersją wiążącą dla Użytkownika jest wersja obowiązująca w chwili poprawnego złożenia zamówienia.